messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (หนองทุ่งหลวง) บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย สายหนองกกติ้ว - ห้วยปลาดุก หมู่ที่ 6 ดินลูกรัง 480 ลูกบาศเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 18 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้านกลัวย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจริญ - ห้วยน้อย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางดอนเจริญ - นาครูกว้าง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 92.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรังปรุงถนนลูกรัง สายทางโนนป่ากล้วย บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอยกว่า 4,000.00 ตารงเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางแยกโสกข้าวแฮม - นาตาสนิท วงศ์หาโคตร บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรังปรุงถนนลูกรัง สายทางหนองปลาดุกจ่อย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอยกว่า 3,760.00 ตารงเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาถมดินปรับพื้นหอประปาหนองทุ่งหลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 510.55 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางถ้ำมะเฟือง-นาหนองหิน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 530.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาและวัสดุอื่นๆ เกี่ยวกับงานประปา) เพื่อใช้ในการขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนศิวิไล เพื่อให้บริการประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลาดุกจ่อย - นาหนองชาติ บ้านสมสนุก หมู่ที่8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหลังสหกรณ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยเตรียม - ถ้ำมะเฟือง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต สายโนนเจริญ - บ้านโพนสวาง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้อย นานายกาด บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกุดผักพา บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยน้อย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 พนังกั้นน้ำห้วยน้อยกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 590 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายวาเลนไทน์รีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ มีลักษณะ 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ มีลักษณะ 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตรียมกรีนวิว-บ้านนางมณีรัตน์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ มีลักษณะ 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล เขตตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนาหนองหิน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนากกบก-โพนวิมาน บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยเชือก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ พนังกั้นน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำพะยัง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ พนังกั้นน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้มคลองไผ่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสันจะก้อ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 720 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยเตรียม-โนนเจริญ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโสกข้าวแฮม บ้านโนนศิิวิไล หมู่ที่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
1 - 50 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2