messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์
(นางใบศรี ไชยสะอาด)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 0883093694
(นางสาวไพรินทร์ ไชยสิทธิแสน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0895730497
(นายพงศธร วรรณหอม)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0955217210