messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
local_cafe แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร
ร้านอาหารร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ
ที่พักบรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ
สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว 1. วัดบ้านโพนวิมาน วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จุดเด่นของวัดบ้านโพนวิมาน คือ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศูนย์เสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งรวมไม้กลายเป็นหินและพิพิธภัณฑ์ปลากลายเป็นหิน อายุ 160 ล้านปี 2. ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 3. ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 4. เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ องค์กรนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย ที่กำลังถูกวัฒนธรรมเมืองที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวผู้ไทยเสื่อมถอยไปตามกระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงมีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 5. เครือข่ายกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้า เครือข่ายกลุ่มดอกไม้ผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คน และได้รวมหุ้นกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ผ้า จากการตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้าขึ้นแล้วสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ละมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ประชาชนเกือบทุกครอบครัวมีอาชีพและรายได้เสริม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมการอยู่รวมกันในชุมชนและสังคมอย่างสงบสุข
แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ
ที่พัก

บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว 1. วัดบ้านโพนวิมาน วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จุดเด่นของวัดบ้านโพนวิมาน คือ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศูนย์เสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งรวมไม้กลายเป็นหินและพิพิธภัณฑ์ปลากลายเป็นหิน อายุ 160 ล้านปี 2. ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 3. ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 4. เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ องค์กรนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย ที่กำลังถูกวัฒนธรรมเมืองที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวผู้ไทยเสื่อมถอยไปตามกระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงมีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 5. เครือข่ายกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้า เครือข่ายกลุ่มดอกไม้ผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คน และได้รวมหุ้นกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ผ้า จากการตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้าขึ้นแล้วสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ละมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ประชาชนเกือบทุกครอบครัวมีอาชีพและรายได้เสริม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมการอยู่รวมกันในชุมชนและสังคมอย่างสงบสุข
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข
พันธกิจ (Mission)1.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 2.ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 3.สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5.มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7.จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 8.ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9.จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข
พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 2.ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 3.สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5.มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7.จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 8.ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9.จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
อาชีพประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเฉลี่ยจำนวนประชากร ดังนี้ - อาชีพเกษตรได้ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 90 % - อาชีพรับจ้าง 7 % - อาชีพค้าขาย 3 %
ผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม 4 ตะกอ- ผ้าพื้นเมือง, ผ้าลายขิต, ผ้าลายดอก
เขตพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คุ้มเก่า และ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
พื้นที่ สภาพภูมิประเทศของตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาเป็นแอ่งมีภูเขา ล้อมรอบ สภาพ การตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กันระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร ในแต่ละหมู่บ้านราษฎรจะปลูกบ้านเป็นกระจุกรวมกันเป็นหมู่บ้าน และอยู่ตามหัวไร่ปลายนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี 3 ฤดู 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศร้อนจัดมาก 2. ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 3. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์
สภาพทั่วไป ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่บนบริเวณตอนล่างของอำเภอเขาวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอเขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 บ้านโพนสวาง หมู่ 7 บ้านโพนวิมาน หมู่ 8 บ้านสมสนุก หมู่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ 11 บ้านโนนศิวิไล หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ
ข้อมูลหน่วยงาน
อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเฉลี่ยจำนวนประชากร ดังนี้ - อาชีพเกษตรได้ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 90 % - อาชีพรับจ้าง 7 % - อาชีพค้าขาย 3 %
ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม 4 ตะกอ- ผ้าพื้นเมือง, ผ้าลายขิต, ผ้าลายดอก
เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คุ้มเก่า และ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
พื้นที่

สภาพภูมิประเทศของตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาเป็นแอ่งมีภูเขา ล้อมรอบ สภาพ การตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กันระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร ในแต่ละหมู่บ้านราษฎรจะปลูกบ้านเป็นกระจุกรวมกันเป็นหมู่บ้าน และอยู่ตามหัวไร่ปลายนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี 3 ฤดู 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศร้อนจัดมาก 2. ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 3. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์
สภาพทั่วไป

ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่บนบริเวณตอนล่างของอำเภอเขาวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอเขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 บ้านโพนสวาง หมู่ 7 บ้านโพนวิมาน หมู่ 8 บ้านสมสนุก หมู่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ 11 บ้านโนนศิวิไล หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ
แผนที่หน่วยงาน
การติดต่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ที่ 11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 043859261 โทรสาร. 043859261 E-Mail. 6460601@dla.go.th https://www.kudsimkoommai.go.th/
แผนที่หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ที่ 11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 043859261 โทรสาร. 043859261 E-Mail. 6460601@dla.go.th https://www.kudsimkoommai.go.th/