messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
local_cafe แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว 1. วัดบ้านโพนวิมาน วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จุดเด่นของวัดบ้านโพนวิมาน คือ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศูนย์เสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งรวมไม้กลายเป็นหินและพิพิธภัณฑ์ปลากลายเป็นหิน อายุ 160 ล้านปี 2. ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 3. ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 4. เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ องค์กรนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย ที่กำลังถูกวัฒนธรรมเมืองที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวผู้ไทยเสื่อมถอยไปตามกระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงมีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 5. เครือข่ายกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้า เครือข่ายกลุ่มดอกไม้ผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คน และได้รวมหุ้นกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ผ้า จากการตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้าขึ้นแล้วสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ละมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ประชาชนเกือบทุกครอบครัวมีอาชีพและรายได้เสริม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมการอยู่รวมกันในชุมชนและสังคมอย่างสงบสุข
ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ
ร้านอาหาร
ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ