เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
(นายศิลปชัย นิละปะกะ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
(นายมัทธุราช อุดรทักษ์)
รองนายกเทศมจรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0838135232
(นายนารี ศรีโพน)
เลขานุการนายก
(นายเรือง เขียวสวาง)
ที่ปรึกษานายก
group สมาชิกสภา
(นายวัลชัย พิมสวัสดิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0987426456
นายปราโมทย์ ศรีนวล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0854541109
นายสาคร ใจศิริ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0640897303
นายวสุพล ศรีพอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0649767884
นางสาวสุพรรณิกา สกุลโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0648341231
นายรัตนพงศ์ ฟุ้งกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0918099918
นายภรภิรมย์ ศรีโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0934606859
นายเชิดแก้ว วาริกุด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0925746492
นายสงกรานต์ อัคติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0639704765
นายนวรัตน์ บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0909764297
นางใครแสง ธรรมมีภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0810510599
นางลำดวน เพชรวิชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0872385873
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกังวาน แสนอุดม)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0819643462
(นางสาวนลินี พุฒซ้อน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0621954382
นางสาวฐิตาภา ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0656945593
นายอภิชัย พิมพิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860453210
group สำนักปลัด
(นางสาวนลินี พุฒซ้อน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0621954382
(นายสุรศักดิ์ แสนสิริ)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0625948297
(นางสาวธัณฐภรณ์ บุษมงคล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0812819889
(นายยศวีร์ แดนราษี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0899279344
(นายปวริศ ศรีหาตา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0918679656
นายประเสริฐศักดิ์ พงษ์ขจร
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0885481356
(นายภาสกร สาระขันธ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0847129444
(นายกฤติเดช โพธิสม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0854646909
(นางสาวลัดดาวัลย์ อัยวรรณ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0967806659
(นายวุฒิกร ศรีลำพัง)
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายวิมล จิตระวัง)
พนักงานขับรถ
นางสาวศรัณยา อุดรทักษ์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0968073148
group กองคลัง
(นางสาวฐิตาภา ศรีเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางพัชรนันท์ ประจักษ์วงศ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 0847987128
(นางวาฤดี ศิริวงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0653782421
(นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรจักร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0624493919
group กองช่าง
(นายอภิชัย พิมพิชัย)
ผูู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860453210
(นายวันเฉลิม ทองสัมฤทธิ์)
ผช.ช่างโยธา
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์
(นางใบศรี ไชยสะอาด)
ครู คศ.2
โทร : 0883093694
(นางสาวไพรินทร์ ไชยสิทธิแสน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0895730497
(นายพงศธร วรรณหอม)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0955217210