messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
(นายศิลปชัย นิละปะกะ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0878653265
(นายมัทธุราช อุดรทักษ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0838135232
(นายนารี ศรีโพน)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0953125701
(นายเรือง เขียวสวาง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0995363463
group สมาชิกสภา
(นายวัลชัย พิมสวัสดิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0987426456
นายปราโมทย์ ศรีนวล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0854541109
นายสาคร ใจศิริ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0640897303
นายวสุพล ศรีพอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0649767884
นางสาวสุพรรณิกา สกุลโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0648341231
นายรัตนพงศ์ ฟุ้งกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0918099918
นายภรภิรมย์ ศรีโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0934606859
นายเชิดแก้ว วาริกุด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0925746492
นายสงกรานต์ อัคติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0639704765
นายนวรัตน์ บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0909764297
นางใครแสง ธรรมมีภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0810510599
นางลำดวน เพชรวิชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0872385873
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุธาสินี เซ็นกลาง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0952183773
นางสาวสุธาสินี เซ็นกลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0952183773
นางสาวนิติยา เขจรไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0800101845
นายอภิชัย พิมพิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860453210
นางวาฤดี ศิริวงจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-378-2421
group สำนักปลัด
(นางสาวนิติยา เขจรไชย)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0800101845
(นายสุรศักดิ์ แสนสิริ)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวธัณฐภรณ์ บุษมงคล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0812819889
(นายยศวีร์ แดนราษี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายปวริศ ศรีหาตา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 0935243331
(นางสาวสุมนา อุทรักษ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0860634300
นายประเสริฐศักดิ์ พงษ์ขจร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0885481356
(นายกฤติเดช โพธิสม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0929067969
(นางสาวลัดดาวัลย์ อัยวรรณ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0967806659
นางสาวเมธิกา นิละปะกะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0883033240
นางสาวศรัณยา อุดรทักษ์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0968073148
(นายวุฒิกร ศรีลำพัง)
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายวิมล จิตระวัง)
พนักงานขับรถ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชฎาภา ศรีภูมิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัิตการ
โทร : 0933359334
group กองคลัง
(นางวาฤดี ศิริวงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0653782421
(นางพัชรนันท์ ประจักษ์วงศ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 0847987128
(นางวาฤดี ศิริวงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0653782421
นางสาวปนิดา สิมสิน
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0981414474
(นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรจักร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0624493919
นางสาวพรสุดา อารมณ์สวะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0814403013
นางสาวนุชจรี เครือสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0924480681
group กองช่าง
นายอภิชัย พิมพิชัย
ผูู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860453210
นายวันเฉลิม ทองสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0937387760
นายอนุวัฒน์ จันทะเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 0615752000
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์
(นางใบศรี ไชยสะอาด)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 0883093694
(นางสาวไพรินทร์ ไชยสิทธิแสน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0895730497
(นายพงศธร วรรณหอม)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0955217210