เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
3 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายอำนวยการ (ที่ว่่าง) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
31 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ปรจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
30 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
24 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
24 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
9 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
31 มกราคม 2566
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
31 มกราคม 2566
ภดส.3 description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
23 มกราคม 2566
photo สื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรย์ ดร.สมเด็จกรมเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 ธันวาคม 2565
กส 0818/2503 ลว. 2 ธันวาคม 2565 photo ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน QR Code Traffy Fondue ของสำนักงาน ป.ป.ท. grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
30 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
10 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
20 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
14 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องการสํารวจประชากรสุนัขและแมวโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 70
9 มิถุนายน 2565
เลขที่ E3/2565 insert_drive_file การซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 92
7 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
21 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
19 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2