เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 ธันวาคม 2565
กส 0818/2503 ลว. 2 ธันวาคม 2565 photo ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน QR Code Traffy Fondue ของสำนักงาน ป.ป.ท. grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
30 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
10 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
20 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 58
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 58
9 มิถุนายน 2565
เลขที่ E3/2565 insert_drive_file การซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 72
7 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
21 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
19 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
16 มีนาคม 2565
20/2565 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 92
10 มีนาคม 2565
เลขที่12/2564 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 75
8 มีนาคม 2565
เลขที่ ค3/2564 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
9 กุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ 326/2564 ลงวันที่ 23 กัลยายน 2564 insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ0ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประการการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
9 กุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ 325/2564 ลงวันที่ 23 กัลยายน 2564 insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ0ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประการการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 194
29 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพบคคุลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 162
11 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง รบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 200
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 157
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 151
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2