เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายกังวาน แสนอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0819643462
นายขันธ์ทอง กรพันธ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0645278123
นางสาวนลินี พุฒซ้อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0621954382
นางสาวฐิตาภา ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0656945593
นายอภิชัย พิมพิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860453210