messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
(นายศิลปชัย นิละปะกะ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0878653265
(นายมัทธุราช อุดรทักษ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0838135232
(นายนารี ศรีโพน)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0953125701
(นายเรือง เขียวสวาง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0995363463