messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
(นางสาวนิติยา เขจรไชย)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0800101845
(นายสุรศักดิ์ แสนสิริ)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวธัณฐภรณ์ บุษมงคล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0812819889
(นายยศวีร์ แดนราษี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายปวริศ ศรีหาตา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 0935243331
(นางสาวสุมนา อุทรักษ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0860634300
นายประเสริฐศักดิ์ พงษ์ขจร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0885481356
(นายกฤติเดช โพธิสม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพรสุดา ศรีขันซ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0929067969
(นางสาวลัดดาวัลย์ อัยวรรณ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0967806659
นางสาวเมธิกา นิละปะกะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0883033240
นางสาวศรัณยา อุดรทักษ์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0968073148
(นายวุฒิกร ศรีลำพัง)
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายวิมล จิตระวัง)
พนักงานขับรถ