เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
(นางสาวนลินี พุฒซ้อน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0621954382
(นายสุรศักดิ์ แสนสิริ)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0625948297
(นายภาสกร สาระขันธ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0847129444
(นายยศวีร์ แดนราษี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0899279344
(นายปวริศ ศรีหาตา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0918679656
(นางธัณฐภรณ์ บุษมงคล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0812819889
นายประเสริฐศักดิ์ พงษ์ขจร
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0885481356
(นายกฤติเดช โพธิสม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0854646909
(นางสาวชฎาภา ศรีภูมิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0933359334
(นางสาวลัดดาวัลย์ อัยวรรณ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0967806659
(นายวุฒิกร ศรีลำพัง)
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายวิมล จิตระวัง)
พนักงานขับรถ
นางสาวศรัณยา อุดรทักษ์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0968073148
(นายพยูร สิงหราช)
นักการภารโรง
(นายประพันธศักดิ์ แสนสุมา)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0935160509