เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีเนื้อที่ประมาณ 28,762 ไร่ หรือประมาณ 46.02 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเขาวง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มสามารถทำนาและทำไร่ได้ ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และจะหนาวจัดในเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่บนบริเวณตอนล่างของอำเภอเขาวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอเขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 บ้านโพนสวาง หมู่ 7 บ้านโพนวิมาน หมู่ 8 บ้านสมสนุก หมู่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ 11 บ้านโนนศิวิไล หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ
พื้นที่
สภาพภูมิประเทศของตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาเป็นแอ่งมีภูเขา ล้อมรอบ สภาพ การตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กันระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร ในแต่ละหมู่บ้านราษฎรจะปลูกบ้านเป็นกระจุกรวมกันเป็นหมู่บ้าน และอยู่ตามหัวไร่ปลายนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี 3 ฤดู 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศร้อนจัดมาก 2. ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 3. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คุ้มเก่า และ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเฉลี่ยจำนวนประชากร ดังนี้ - อาชีพเกษตรได้ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 90 % - อาชีพรับจ้าง 7 % - อาชีพค้าขาย 3 %
ผลิตภัณฑ์
ผ้าห่ม 4 ตะกอ- ผ้าพื้นเมือง, ผ้าลายขิต, ผ้าลายดอก