messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group สมาชิกสภา
(นายวัลชัย พิมสวัสดิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0987426456
นายปราโมทย์ ศรีนวล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0854541109
นายสาคร ใจศิริ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0640897303
นายวสุพล ศรีพอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0649767884
นางสาวสุพรรณิกา สกุลโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0648341231
นายรัตนพงศ์ ฟุ้งกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0918099918
นายภรภิรมย์ ศรีโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0934606859
นายเชิดแก้ว วาริกุด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0925746492
นายสงกรานต์ อัคติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0639704765
นายนวรัตน์ บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0909764297
นางใครแสง ธรรมมีภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0810510599
นางลำดวน เพชรวิชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0872385873