เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
(นายสุภาษิต พลเยี่ยม)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทร : 0860214295
(นางพัชรนันท์ ประจักษ์วงศ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 0847987128
(นางวาฤดี ศิริวงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0653782421
(นายคณพศ ทองบาล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0951785335
(นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรจักร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0624493919
นางสาวปนิดา สิมสิน
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0981414474