เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
(นางสาวฐิตาภา ศรีเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0656945593
(นางพัชรนันท์ ประจักษ์วงศ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 0847987128
(นางวาฤดี ศิริวงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0653782421
(นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรจักร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0624493919
นางสาวพรสุดา อารมณ์สวะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0814403013
นางสาวนุชจรี เครือสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0924480681