ชื่อเรื่อง : จ้างบุคคลภายนอกพร้อมเครื่องจักร (รถไถดิน) ดำเนินปรับเกลี่ยดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง