ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง