ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลเพื่อเข้าประกอบทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ระหว่างวันที่ 6-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (จำนวน 17 วันทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง