ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลเพื่อเข้าประกอบทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566) รวม 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง