ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง