ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง