ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องปริ้น (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง