ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น เพื่อใช้ในกองคลัง และเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง