ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจริญ - ห้วยน้อย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง