ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง (รสจืด) ภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 551.- กล่อง รวมเป็นเงิน 4,308.82.- สตางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง