ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอส.ที. ขนิดกล่อง (รสจืด) ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ โรงเรียนบ้านโพนสวาง (ประจำเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง