ชื่อเรื่อง : ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน QR Code Traffy Fondue ของสำนักงาน ป.ป.ท.
รายละเอียด : ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท.ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนานำระบบ Traffy Fondue มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ในการนี้ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code Traffy Fondue เพื่อใช้เป็นช่องทางเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
ชื่อไฟล์ : OKREiR9Thu100206.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้